Zásady ochrany osobných údajov

Ochrane a dôvernosti vašich osobných údajov prikladáme maximálny význam.

Preto je cieľom našich zásad ochrany osobných údajov vysvetliť vám, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje prostredníctvom našej stránky www.leerdammer.sk (ďalej len „Stránka“).

Odporúčame vám, aby ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov, aby ste úplne porozumeli našim záväzkom a vašim právam týkajúcim sa spracúvania vašich osobných údajov prostredníctvom našej stránky.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo informácií týkajúcich sa Zásad ochrany osobných údajov nás neváhajte kontaktovať.


DEFINÍCIE

PREČO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

TRVANIE USCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

KOMU OZNAMUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

SÚBORY COOKIES

VAŠE PRÁVA A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

KONTAKTUJTE NÁS


DEFINÍCIE

Aby sme vám pomohli porozumieť našim zásadám ochrany osobných údajov, vysvetlíme vám niektoré pojmy:

Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie, ktoré nám umožňujú vás identifikovať. Môžu to byť informácie, ktoré vás priamo identifikujú, napríklad vaše meno a priezvisko, alebo vás môžu identifikovať nepriamo, napríklad dátum narodenia alebo poštová adresa.

Čo je to spracovanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi, ako je napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, uchovávanie, úprava, komunikácia alebo dokonca vymazanie vašich osobných údajov.

PREČO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať a spracovávať na nasledovné účely:

 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 • Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme mohli reagovať na vaše žiadosti o kontakt alebo žiadosti o informácie.

 • Vytváranie štatistík a výkonnostných opatrení
 • Štatistiky môžeme zhromažďovať pomocou vašich osobných údajov, aby sme predovšetkým merali počet návštev na našej stránke a jej používanie prostredníctvom používateľov.

  Tieto štatistiky nám umožňujú upraviť našu stránku s cieľom zlepšiť vaše online skúsenosti.

  Tieto štatistiky vykonávame pomocou súborov cookie. Pre viac informácií si prečítajte oddiel „Súbory cookies“ nižšie.

 • Správa vašich žiadostí pri uplatňovania práv týkajúcich sa vašich osobných údajov
 • Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme reagovali na žiadosti o uplatnenie vašich práv týkajúcich sa spracúvanie vašich osobných údajov: právo na námietku, právo na vymazanie, právo na opravu, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť.

Služby ponúkané na našej stránke môžu zhromažďovať osobné údaje na iné účely, ako je uvedené vyššie. V takom prípade vás na to upozorníme pri zhromažďovaní vašich osobných údajov.

Napríklad pri prehliadaní našej stránky sa budete môcť zúčastniť súťaží, ktoré organizujeme. Následne môžeme s vašim predchádzajúcim súhlasom zhromažďovať osobné údaje, ako je vaše telefónne číslo (najmä pre hry prostredníctvom SMS) alebo vaše bankové údaje (najmä v rámci ponuky vrátenia peňazí).

Osobné údaje zhromaždené v rámci súťaží, ako aj spôsob, akým vaše osobné údaje zhromažďujeme, prenášame a ukladáme, budú uvedené v pravidlách k súťaži dostupných na našej webovej stránke počas konania jednotlivých súťaží.

Pravidlá hry si pozorne prečítajte. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zhromažďovania a spracúvania osobných údajov v rámci súťaží nás môžete kontaktovať.

TRVANIE USCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uschovávame po dobu nevyhnutne potrebnú na sledované účely, ako je uvedené nižšie:

Účel spracovania Trvanie uschovávania Právny základ pre spracovanie Poznámky
Riadenie vzťahov so zákazníkmi Vaše údaje uchovávame po dobu potrebnú na vybavenie vašej žiadosti. Oprávnený záujem
Analytické spravovanie činnosti (meranie publika, tvorba štatistík atď.) 6 mesiacov od uloženia súboru cookie. Súhlas Svoj súhlas s používaním a deaktiváciou súborov cookie používaných našou stránkou môžete kedykoľvek spravovať pomocou našej aplikácie na správu súborov cookies integrovanej do našej stránky.
Správa vašich žiadostí týkajúcich sa uplatňovania vašich práv týkajúcich sa vašich osobných údajov. Niektoré osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, si môžeme ponechať, aby sme splnili naše zákonné alebo regulačné povinnosti a aby sme umožnili výkon našich práv. Oprávnený záujem

KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Naša spoločnosť Lactalis CZ, so sídlom v Medena 18, 81102 Bratislava, je prostredníctvom našej stránky zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov.

KOMU OZNAMUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

V rámci vášho používania našej stránky sme povinní oznámiť vaše osobné údaje:

 • - Osobám oprávneným v rámci našej spoločnosti, ktoré sú zodpovedné za spracúvanie vašich údajov.

 • - Našim subdodávateľom zodpovedným za správu vašich údajov, najmä za hosťovanie a údržbu stránky.

 • - Príslušným orgánom pri uplatňovaní zákona, súdneho rozhodnutia alebo na žiadosť orgánov.

SÚBORY COOKIES

Naša stránka používa súbory cookies.

Súbor cookie je textový súbor, ktorý webová stránka pri prehliadaní uloží vo vašom počítači alebo na mobilnom zariadení. Súbory cookies majú niekoľko účelov. V prvom rade vám môžu uľahčiť prehliadanie webovej stránky, ponúkať vám obsah, služby a reklamy prispôsobené vašim oblastiam záujmu alebo zapamätať si vaše voľby, napríklad preferovaný jazyk alebo nákupný košík.

Pre viac informácií o súboroch cookies používaných na našej stránke si prečítajte naše Zásady používania súborov cookies.

Naša stránka obsahuje aplikáciu na správu súborov cookies, ktorá vám umožňuje kedykoľvek zmeniť váš súhlas s používaním a deaktiváciou týchto súborov cookies. Táto aplikácia je prístupná prostredníctvom informačného bannera, ktorý sa zobrazuje pri vašej prvej návšteve našej stránky, alebo prostredníctvom tlačidla „Spravovať moje súbory cookie“, ktoré je na našej stránke vždy k dispozícii.

VAŠE PRÁVA A OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

V súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu a vymazanie. Máte tiež právo obmedziť spracovanie, prenosnosť a právo namietať.

Ak si chcete uplatniť tieto práva,tak nás po preukázaní svojej totožnosti môžete kontaktovať na e-mailovej adrese sk-privacy@sk.Lactalis.com.

Urobíme všetko, čo je potrebné, aby sme uspokojivo odpovedali na vaše požiadavky. Ak z akéhokoľvek dôvodu považujete našu odpoveď za neuspokojivú, informujeme vás, že môžete podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí o informácie týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo uplatnenia akýchkoľvek vyššie uvedených práv nás môžete kontaktovať e -mailom na adrese sk-privacy@sk.Lactalis.com.